GFPT Public Company Limited
ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี   |
การประชุมผู้ถือหุ้น 2565
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญและเสนอชื่อกรรมการปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อกรรมการ