GFPT Public Company Limited
ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี   |
การประชุมผู้ถือหุ้น 2565
ฉบับเต็ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ใช้)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับ Custodian)
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฯ E-AGM
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญและเสนอชื่อกรรมการปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565