GFPT Public Company Limited
ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายเเละบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระเเสเงินสด สภาพคล่อง เเละเเผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ เเละบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม