GFPT Public Company Limited
ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายเเละบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นกับกระเเสเงินสด สภาพคล่อง เเละเเผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท เเละบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศษฐกิจโดยรวม
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
2559
2560
2561
2562
2563
อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)
0.41
0.26
0.31
0.25
0.89
อัตราเงินปันผล (บาท / หุ้น)
0.30
0.30
0.25
0.20
0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ(%)
73.38
117.48
81.14
78.78
22.54