GFPT Public Company Limited
ประวัติความเป็นมา
2563
∙ ปรับปรุงโรงงานแปรรูปปรุงสุก ในส่วนของ อาคาร เครื่องจักร และงานระบบ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต
∙ ลงทุนเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ทำให้มีสัดส่วนเป็น 98.29%