GFPT Public Company Limited
ประวัติความเป็นมา
2566
● GFPT ได้ประเมินและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

● KT ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก BSI และการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

● MKS ได้รับเลือกเป็นต้นแบบในการตรวจประเมิน Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Regionalization จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทแห่งสหราชอาณาจักร