GFPT Public Company Limited
ข้อตกลงและเงื่อนไข
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ www.gfpt.co.th และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดระงับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้
เว็บไซต์ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและคุณสมบัติทางเทคนิคของเว็บไซต์ หรือการระงับ แก้ไข ข้อมูลใดก็ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี
ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นเนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นโดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส (Virus) หรือ มัลแวร์ (Malware) ตลอดจนบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และบริษัทฯ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ
การจำกัดความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ เป็นต้น
แนวทางการปฏิบัติออนไลน์
ท่านยินยอมที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามที่ถูกกฎหมาย โดยมิยอมให้ท่านโพสต์หรือส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หมิ่นประมาท และมุ่งร้าย หรืออันใดที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายผ่านเว็บไซต์นี้
กฎหมายที่ใช้บังคับ
ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดขึ้น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย