GFPT Public Company Limited
GOOD GOVERNANCE
การกำกับการดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรมีบรรษัทภิบาล ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและกับกำดูแลกิจการของบริษัท ให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งตัวเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทุกคนในองค์กรทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" ซึ่งจัดโดย สามาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต อีกทั้งบริษัทฯ สามารถคงรักษาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยผลการประเมินระดับ "ดีเลิศ" เป็นที่ปี 5 ติดต่อกัน
การกำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
นโยบายและคู่มือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
กฏบัตร
นโยบายมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด