GFPT Public Company Limited
คำถามที่ถูกถามบ่อย
กลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจอะไรบ้าง ?
กลุ่มบริษัทของจีเอฟพีทีมีบริษัทย่อยกี่บริษัท ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง ?
บริษัทร่วมทุนของจีเอฟพีทีมีกี่บริษัท ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง?
กลุ่มบริษัทมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างไร ?
กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างรายได้ในปี 2563 อย่างไร คิดเป็นปริมาณเท่าใด ?
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีปริมาณการผลิต และปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปอยู่ที่เท่าไหร่ ?
กลุ่มบริษัทมีตลาดส่งออกที่สำคัญที่ใดบ้าง ?
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ?
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคต?
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้