GFPT Public Company Limited
โครงสร้างองค์กร
หมายเหตุ: รายนามผู้บริหารปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ "คณะกรรมการเเละผู้บริหาร"