GFPT Public Company Limited
โครงสร้างการองค์กร
แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบรษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: รายนามผู้บริหารปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ "คณะกรรมการเเละผู้บริหาร"