GFPT Public Company Limited
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบรษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566