GFPT Public Company Limited
GOOD GOVERNANCE
การกำกับการดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรมีบรรษัทภิบาล ซึ่งถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนและกับกำดูแลกิจการของบริษัท ให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งตัวเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
นโยบาย
และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับ
กฏบัตร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากัด และ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
GFPT ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
GFPT ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1
GFPT ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2
ชื่อผู้ร้อง
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
เรื่องร้องเรียน
รายละเอียด