GFPT Public Company Limited
GOOD GOVERNANCE
การกำกับการดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรมีบรรษัทภิบาล ซึ่งถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนและกับกำดูแลกิจการของบริษัท ให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งตัวเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
นโยบาย
และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับ
กฏบัตร
นโยบายมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากัด และ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
GFPT ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
GFPT ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1
GFPT ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2
ชื่อผู้ร้อง
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
เรื่องร้องเรียน
รายละเอียด