GFPT Public Company Limited
ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี    |
การประชุมผู้ถือหุ้น
วิดิโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 วาระที่ 1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 วาระที่ 2
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 วาระที่ 3
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 วาระที่ 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 วาระที่ 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 วาระที่ 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 วาระที่ 7