GFPT Public Company Limited
GOOD QUALITY
จากการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและความมุ่งมั่น สู่ทุกกระบวนการผลิตที่ดี ทำให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจ อร่อย และดีต่อสุขภาพ
คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
การรับรองคุณภาพ
บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้งอาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้กับการรับรองและกรมปศุสัตว์ต่างๆ ดังนี้
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐานะผู้นำธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการจำหน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการดำเนินงานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของ บริษัทฯ ที่สำคัญ