GFPT Public Company Limited
ตลอด 40 ปี ที่เราเป็นมากกว่า
การเติบโตทางธุรกิจ
จีเอฟพีที มุ่งมั่น สร้างรากฐานทางธุรกิจให้มีความพร้อม ทั้งห่วงโซ่การผลิตอาหารแปลรูปจากเนื้อไก่ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งกว่า 40 ทศวรรษ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เติมโตอย่างยังยืน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการที่ประเทศต่างๆ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางท่องเที่ยวลง ช่วยให้อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัทฯ ขยายตัวได้ดีพอ
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการต่างๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท เพื่อสร้างสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกิดดุลยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสู่อนาคตในฐานะ "ผู้ผลิตอาหารที่ดี"
จีเอฟพีทีรับมือ ปรับตัวในทุกภาวการณ์ พร้อมเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อ
"การเติบโตด้วยรับผิดชอบอย่างยั่งยืน"
สิ่งแวดล้อม
ลดการใช้พลังงานน้ำ บริหารจัดการน้ำ ลดการปล่อยมลพิษ โดยใช้พลังงานสะอาด ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
สังคม
ส่งเสริมความก้าวหน้า สนับสนุนพัฒนา ศักยภาพ เน้นการทำงานที่ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล
สร้างมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพ รักษาความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริหารธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม ในฐานะผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่ที่ยั่งยืน