GFPT Public Company Limited
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนองค์กร
ร่วมงานกับจีเอฟพีที
ประวัติส่วนตัว
Resume
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
วุฒิการศึกษา
วันที่สมัคร  16 / 07 / 2567
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
กรุ๊ปเลือด
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ
พร้อมที่จะเริ่มงานตั้งเเต่
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
อีเมล
อายุ
ส่วนสูง
น้ำหนัก
วัน / เดือน /ปีเกิด
จังหวัดที่เกิด / ภูมิลําเนา
หมายเลขบัตรประชาชน 14 หลักของท่าน
ท่านเคยมีสิทธิประกันสังคมหรือไม่
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รายละเอียดครอบครัว
สถานภาพสมรส
จำนวนบุตรของท่าน
บุตรคนที่ 1
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 2
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 3
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 4
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 5
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
ชื่อ-สกุล บิดา
อายุ
อาชีพ / ตำแหน่ง
ที่อยู่/ ที่ทำงาน
โทรศัพท์
ชื่อ-สกุล มารดา
อายุ
อาชีพ / ตำแหน่ง
ที่อยู่/ ที่ทำงาน
โทรศัพท์
จำนวนพี่น้องผู้สมัคร
เพิ่ม / ลบ
ชื่อ – สกุล
อายุ
อาชีพ / ตำแหน่ง
ที่อยู่ / ที่ทำงาน
โทรศัพท์
1

ประวัติการศึกษา
1. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
2. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
3. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
4. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
5. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ประวัติการทำงาน
1. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
2. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
3. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
4. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
ประวัติการอบรม
1. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
2. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
3. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
4. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
ความสามารถด้านภาษา
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ความสามารถด้านอื่นๆ
ความเร็วในพิมพ์สัมผัส/พิมพ์ดีด
ไทย / คำต่อนาที
English / คำต่อนาที
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ / ความสามารถอื่นๆ
งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใบขับขี่
พาหนะส่วนตัว
ท่านผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือไม่
ท่านเคยมีโรคประจำตัวหรือไม่
ท่านเคยเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่
ท่านเคยจำคุกหรือต้องคำพิพากษาในคดีแพ่งหรืออาญาหรือไม่
ท่านสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก
ท่านมีญาติหรือบุคคลที่รู้จักในบริษัทนี้หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ
บุคคลอ้างอิง*ซึ่งไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม
1. ชื่อ
เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์
สภานที่ทำงาน / ที่อยู่
2. ชื่อ
เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์
สภานที่ทำงาน / ที่อยู่
กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านได้ดีขึ้น
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ
ความสัมพันธ์
สถานที่ / ที่อยู่
โทรศัพท์