GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (ขวา) ประธานกรรมการ และ นายวิรัช ศิริมงคลเกษม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ด้วยการส่งเสบียงอาหารไข่ไก่ จำนวน 6,000 ฟอง ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใตับังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ คอยดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยมี พ.ต.อ.วัชรพล สุวนันทวงศ์ (กลาง) ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ เข้ารับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567