GFPT Public Company Limited

สิทธิของผู้ถือหุ้น


บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทั่วถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ได้รับทราบข้อมูลก่อนวันประชุมล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งรายละเอียดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอและบริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย
คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยู่ สิทธิในรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
คณะกรรมการยังกำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยกำรให้สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คำวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy