GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
08 เมษายน 2564 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
08 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 กุมภาพันธ์ 2564 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 กุมภาพันธ์ 2564 การจ่ายเงินปันผลปี 2563 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)
28 มกราคม 2564 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
28 มกราคม 2564 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
24 ธันวาคม 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
01 ธันวาคม 2563 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
10 พฤศจิกายน 2563 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
24 กันยายน 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
11 สิงหาคม 2563 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
12 พฤษภาคม 2563 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
17 เมษายน 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 เมษายน 2563 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30 มีนาคม 2563 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
02 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินปันผลปี 2562 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
29 มกราคม 2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19 ธันวาคม 2562 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่พบ : 30 รายการ
หน้า : 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy