GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
12 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พฤษภาคม 2563 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 เมษายน 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 เมษายน 2563 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30 มีนาคม 2563 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
02 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินปันผลปี 2562 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 มกราคม 2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19 ธันวาคม 2562 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
03 ธันวาคม 2562 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
11 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
17 ตุลาคม 2562 ชี้แจงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
17 ตุลาคม 2562 ชี้แจงความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
26 กันยายน 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2563
08 สิงหาคม 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 เมษายน 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เมษายน 2562 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
01 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่พบ : 315 รายการ
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy