GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
24 ธันวาคม 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
01 ธันวาคม 2563 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
10 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พฤศจิกายน 2563 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 กันยายน 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
11 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
11 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 สิงหาคม 2563 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พฤษภาคม 2563 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 เมษายน 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 เมษายน 2563 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30 มีนาคม 2563 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
02 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินปันผลปี 2562 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 มกราคม 2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19 ธันวาคม 2562 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
03 ธันวาคม 2562 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
11 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
17 ตุลาคม 2562 ชี้แจงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
17 ตุลาคม 2562 ชี้แจงความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
26 กันยายน 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2563
08 สิงหาคม 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายการที่พบ : 324 รายการ
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy