GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
19 ธันวาคม 2561 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
08 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
08 พฤศจิกายน 2561 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 กันยายน 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
27 กันยายน 2561 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2562
24 สิงหาคม 2561 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14 สิงหาคม 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
24 กรกฎาคม 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 ปี
10 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 เมษายน 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 เมษายน 2561 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
06 มีนาคม 2561 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561 การจ่ายเงินปันผลปี 2560 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
05 มกราคม 2561 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561

รายการที่พบ : 24 รายการ
หน้า : 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy