GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
10 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
25 กันยายน 2558 การเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
24 กันยายน 2558 การเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
24 กันยายน 2558 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
10 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
10 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2(F45-3)
29 กรกฎาคม 2558 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
25 มิถุนายน 2558 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
22 มิถุนายน 2558 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
12 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
23 เมษายน 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 เมษายน 2558 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
06 มีนาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
23 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
23 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
23 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (แก้ไข PDF และ Template)
23 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (แก้ไข PDF#2)

รายการที่พบ : 20 รายการ
หน้า : 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy