GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
16 ธันวาคม 2557 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
12 ธันวาคม 2557 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
11 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
25 กันยายน 2557 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
08 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 สิงหาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
16 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พฤษภาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
18 เมษายน 2557 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
11 เมษายน 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เมษายน 2557 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
04 มีนาคม 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557 คำชี้แจงผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557 การจ่ายเงินปันผลปี 2556 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
18 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ : GFPT รายงานผลการดำเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์

รายการที่พบ : 18 รายการ
หน้า : 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy