GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
17 ธันวาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
12 ธันวาคม 2556 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
26 พฤศจิกายน 2556 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557
25 พฤศจิกายน 2556 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกัน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
21 พฤศจิกายน 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2556
13 พฤศจิกายน 2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
12 พฤศจิกายน 2556 คำชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2556
12 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
04 พฤศจิกายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
28 ตุลาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
21 ตุลาคม 2556 ชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
16 ตุลาคม 2556 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
17 กันยายน 2556 หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2557
16 กันยายน 2556 หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระเเละบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2557
14 สิงหาคม 2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2/2556
09 สิงหาคม 2556 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2556
09 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
14 พฤษภาคม 2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 1/2556
14 พฤษภาคม 2556 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1/2556
14 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
18 เมษายน 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ
05 เมษายน 2556 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
05 มีนาคม 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
21 กุมภาพันธ์ 2556 งบการเงินรายปี 2555
21 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการงดจ่ายเงินปันผลปี 2555
21 กุมภาพันธ์ 2556 คำชี้แจงผลการดำเนินงานงวดประจาปี 2555

รายการที่พบ : 29 รายการ
หน้า : 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy