วารสารนักลงทุน

วารสารนักลงทุน
ปี 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

ภาพรวมบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า ปศุสัตว์ และการเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข่าวสารองค์กร


เอกสารเผยแพร่

Subscribe to our news

ราคาหลักทรัพย์


ลิงค์

กลุ่มบริษัท
ในเครือ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy