GFPT Public Company Limited
GOOD FOOD
GOOD CHICKEN
เพราะเราเชื่อว่า “อาหารที่ดี...คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี” เพื่อสุขภาพและความสุขของทุกคน เรามุ่งมั่นผลิตเนื้อไก่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อไก่ของเราจะ สด สะอาด ปลอดภัย และอร่อยในทุกคำ
ผลิตภัณฑ์ของจีเอฟพีที
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้