GFPT Public Company Limited
Financial Information
Financial Information
GFPT public company limited and its subsidiary companies
2018
2019
2020
Consolidated Operating Result
Revenue from Sales (Million Baht)
16,647
16,864
14,471
Total Revenue (Million Baht)
16,944
17,134
14,982
Gross Profit (Million Baht)
2,383
2,420
2,110
Profit from Operation (Million Baht)
1,379
1,540
1,652
Net Profit (Million Baht)
1,038
1,195
1,352
Earnings per Share (Baht)
0.83
0.95
1.08
Consolidated Financial Position
Total Assets (Million Baht)
18,130
18,820
20,410
Total Liabilities (Million Baht)
5,403
5,205
5,700
Total Shareholders' Equity (Million Baht)
12,726
13,615
14,709
Financial Ratios
Current Ratio (times)
1.93
2.95
2.28
Gross Profit Margin (%)
14.32
14.35
14.58
Net Profit Margin (%)
6.13
6.98
9.02
Return on Assets (ROA) (%)
5.86
6.47
6.89
Return on Equity (ROE) (%)
8.37
9.08
9.54
Debt/Equity Ratio (times)
0.42
0.38
0.39
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้