GFPT Public Company Limited
Investor FAQ
Q : What about business operations of GFPT Group?
Q : How many subsidiary company of GFPT Group?
Q : How many associated company of GFPT Group?
Q : What about vision and mission of the GFPT Group?
Q : What about revenue structure of GFPT Group in 2020?
Q : What about production capacity and export volume of GFPT Group in 2020?
Q : What about major export markets of GFPT Group?
Q : What about the dividend payment policy of the Company?
Q : What about factors that may affect future operation or financial position?
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้