GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ นำโดย นายสัตวแพทย์ธิติ อันตรเสน สัตวแพทย์หญิงณัฎฐณิชา ประยูรวิวัฒน์ และสัตวแพทย์หญิงณัฐภาวี ภิรมย์รักษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มกรุงไทย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ KTF Premium Cage Free Eggs ภายใต้แนวคิด "ไข่ไก่สดคุณภาพ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด”
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้