GFPT Public Company Limited
ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
วิดิโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระที่ 1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระที่ 2
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระที่ 3
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระที่ 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระที่ 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระที่ 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 วาระที่ 7
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้