GFPT Public Company Limited
เครือ ป.เจริญพันธ์
P.Charoenphan Group
ใบสมัครงาน Employment Application Form

เลขที่ Ref.no........................................... วันที่ Date :
ตำแหน่งงานหรือประเภทของงานที่สมัคร :
Position or type of work applied  
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ : บาท *  
Minimum starting salary desired
ประวัติส่วนตัว Personal details
ชื่อ : * นามสกุล : *
First name Last name
วัน / เดือน /ปี เกิด : * อายุ : ปี * จังหวัดที่เกิด : *
Date of birth Age Place of birth
น้ำหนัก : กิโลกรัม * ส่วนสูง : เซนติเมตร*  
Weight Height  
บัตรประชาชนเลขที่ : * ออกให้ ณ : * วันที่ออก : *
Identification No. Issued at Issued date
บัตรประกันสังคมเลขที่ : บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ :
Social security No. Tax Identification No.
เชื้อชาติ : * สัญชาติ : * ศาสนา : *
Race Nationality Religion
ที่อยู่ตามทะเบียนสำมะโนครัว : *
Registered address
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
Present address
โทรศัพท์ ที่บ้าน : อีเมล์ : * มือถือ : *
Tel. No.Residence E-mail Mobile
สถานภาพสมรส :
Marital Status
จำนวนบุตร : คน อายุของบุตร : กำลังศึกษาอยู่ : คน
Number of Children Age Studying
รายละเอียดครอบครัว Family details
ชื่อ-สกุล คู่สมรส : อายุ : ปี อาชีพ / ตำแหน่ง :
First name – Last name Wife / Husband Age Occupation / Position
ที่อยู่ / ที่ทำงาน : โทรศัพท์ :
Address / Office Tel. No.
ชื่อ-สกุล บิดา : * อายุ : ปี อาชีพ / ตำแหน่ง :
First name – Last name Father Age Occupation / Position
ที่อยู่ / ที่ทำงาน : โทรศัพท์ :
Address / Office Tel. No.
ชื่อ-สกุล มารดา : * อายุ : ปี อาชีพ / ตำแหน่ง :
First name – Last name Mother Age Occupation / Position
ที่อยู่ / ที่ทำงาน : โทรศัพท์ :
Address / Office Tel. No.
จำนวนพี่น้อง : คน *
ลำดับ
No.
ชื่อ – สกุล
First name – Last name
อายุ
Age
อาชีพ / ตำแหน่ง
Occupation/Position
ที่อยู่ / ที่ทำงาน
Address / Office
โทรศัพท์
Tel. No.
1
2
3
4
5
 
ประวัติการศึกษา Educational background
ประเภทการศึกษา
Education
ระยะเวลา
Period
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง
Institute name and location
วุฒิที่ได้รับ
Certificate /
Diploma / Degree
คะแนน
GPA
วิชาเอก
Major subject
ตั้งแต่
From
ถึง
To
ประถมศึกษา
Primary school
มัธยมศึกษา
Secondary school
อาชีวศึกษา
Commercial / Vocational
วิทยาลัย
Technical Institute / College
มหาวิทยาลัย
University
อื่นๆ Others
 
การฝึกอบรม Training
ลำดับ
No.
รายละเอียด
Detail
1

ชื่อหัวข้อ :
Subject

สถาบันฝึกอบรม :
Institute

วุฒิบัตรที่ได้รับ :
Certificate received

ระยะเวลา :
Duration

2

ชื่อหัวข้อ :
Subject

สถาบันฝึกอบรม :
Institute

วุฒิบัตรที่ได้รับ :
Certificate received

ระยะเวลา :
Duration

3

ชื่อหัวข้อ :
Subject

สถาบันฝึกอบรม :
Institute

วุฒิบัตรที่ได้รับ :
Certificate received

ระยะเวลา :
Duration

4

ชื่อหัวข้อ :
Subject

สถาบันฝึกอบรม :
Institute

วุฒิบัตรที่ได้รับ :
Certificate received

ระยะเวลา :
Duration

 
ความรู้ / ความสามารถพิเศษ Special knowledge / Abilites
ภาษา
Language
พูด
Speaking

อ่าน
Read

เขียน
Write
ไทย / Thai
อังกฤษ / English
จีน / Chinese
ญี่ปุ่น / Japan
อื่นๆ / Other
 

ไทย / Thai   อังกฤษ / English  
พิมพ์ดีด
Typing
คำ/นาที
W.P.M.
คำ/นาที
W.P.M.
ชวเลข
Shorthand
คำ/นาที
W.P.M.
คำ/นาที
W.P.M.

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระบุ : *
Computer skill, specify
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ระบุ : *
Any other abilities , specify
ประวัติการทำงาน Previous employment
ตั้งแต่
From date
ถึง
To date
ชื่อนายจ้าง บริษัท และที่อยู่
Previous employer’s name,
company & address
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
รายได้อื่นๆ
Allowances
สาเหตุที่ออก
Reason for leaving
 
ข้อมูลเพิ่มเติม Further information
ท่านมีใบขับขี่ประเภทใดบ้าง ?
What type of driving licence do you hold ?
รถยนต์ หมายเลข :
Car No.
มอเตอร์ไซด์ หมายเลข :
Motorcycle No.
รถบรรทุก หมายเลข :
Truck No.
ท่านมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซด์ส่วนตัวที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้หรือไม่ ?
Do you have a car / motorcycle available for company business ?
 
งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมที่สนใจ : *
Present hobbies , sports , interests
 
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก : *
How do you know about this employment opportunity ?
 
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือไม่ ?
Have you completed your military service ?
เกณฑ์แล้ว / Yes ยังไม่ได้เกณฑ์ / No
ถ้ายัง ถึงกำหนดเมื่อ : ได้รับยกเว้นเพราะ :
If no, specify when If exempted, specify reason
   
ท่านเคยเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ ? เคย / Yes ไม่เคย / No
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease ? ถ้าเคยโปรดระบุ / If yes, specify :
   
ท่านเคยจำคุกหรือต้องคำพิพากษาในคดีแพ่งหรืออาญาหรือไม่ ? เคย / Yes ไม่เคย / No
Have you ever been crimed in case of civil suit or criminal ? ถ้าเคยโปรดระบุ / If yes, specify :
   
ท่านสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ ? ได้ / Yes ไม่ได้ / No
Can you go to up country for work ? ถ้าไม่ได้ เพราะ / If No, Reason :
   
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่ ? เคย / Yes ไม่เคย / No
Have you ever applied for employment with us before ? ถ้าเคยเมื่อไร / If yes, when :
   
ท่านมีญาติหรือบุคคลที่รู้จักในบริษัทนี้หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุชื่อ : *
Do you have any relatives or persons known to you working with P.Charoenphan Group. If yes, please specify
 
เขียนชื่อ / ที่อยู่ / โทรศัพท์และอาชีพ ของผู้ที่อ้างอิงถึง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักและคุ้นเคยตัวท่านดี
List names , addresses , telephone and occupation of 2 references (other than relatives or former employer) who know you.
1. *
2. *
 
กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
Please provide any further informations about yourself which will allow our company to know you better
*
 
หากบริษัทคัดเลือกท่านเข้าทำงาน ท่านพร้อมจะเริ่มงานได้เมื่อไร : *
When can you start working with us, if employed ?
   
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : * ความสัมพันธ์ :
In case of emergency, please contact Relationship
สถานที่ติดต่อ : โทรศัพท์ :
Address Tel No.
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกลงในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลัง ว่าเป็นข้อความเท็จ และเอกสารที่นำมาเป็นเอกสารปลอม ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้สิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
I certify that all statements given in this application are true. If any is found to be untrue after engagement, the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.
 
ลงชื่อผู้สมัคร ........................................................
Applicant’s signature