GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (กลาง) มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยมี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีรามาธิบดี (ซ้าย) และ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ได้โดยเร็วที่สุด