GFPT Public Company Limited
Annual Report 2020 56-1 One Report
Annual Report 2020 56-1 One Report
รายงานประจำปีและรายงานทางการเงินประจำปี 2020 ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดด้านล่าง
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ภาคผนวก
การประชุมผู้ถือหุ้น
ท่านสามารถดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
ติดต่อเลขานุการบริษัท
ติดต่อเลขานุการบริษัท