GFPT Public Company Limited

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ใช้)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับ Custodian )
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียง
แผนที่สถานที่การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561
แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม

เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญและเสนอชื่อกรรมการปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy