GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
26 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งการเสนอจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมใหญ่สามัญปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2552 คำชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2551
26 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งเสนอจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญปี2552 (ฉบับแก้ไข)
30 มกราคม 2552 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
30 มกราคม 2552 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
14 มกราคม 2552 ความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยง
23 ธันวาคม 2551 ขอเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2552
16 ธันวาคม 2551 แจ้งมติทำรายการที่เกี่ยวโยงด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
09 ธันวาคม 2551 กำหนดวันหยุดประเพณี ประจำปี 2552
08 ธันวาคม 2551 เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 52
13 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
13 พฤศจิกายน 2551 คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2551
12 พฤศจิกายน 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
07 พฤศจิกายน 2551 การเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Nichirei
28 ตุลาคม 2551 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Nichirei
10 ตุลาคม 2551 เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
14 สิงหาคม 2551 นำส่งงบการเงินและคำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2551
14 สิงหาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
13 สิงหาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
01 สิงหาคม 2551 เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ+แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
01 สิงหาคม 2551 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
27 มิถุนายน 2551 ประธานกรรมการตรวจสอบลาออก/แต่งตั้งประธานและกรรมการตรวจสอบ
27 มิถุนายน 2551 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
13 พฤษภาคม 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
13 พฤษภาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
13 พฤษภาคม 2551 ขอนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2551 และคำชี้แจงผลการดำเนินงาน
12 พฤษภาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
30 เมษายน 2551 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
28 มีนาคม 2551 แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

รายการที่พบ : 315 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy