GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
13 พฤศจิกายน 2551 คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2551
12 พฤศจิกายน 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
07 พฤศจิกายน 2551 การเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Nichirei
28 ตุลาคม 2551 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Nichirei
10 ตุลาคม 2551 เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
14 สิงหาคม 2551 นำส่งงบการเงินและคำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2551
14 สิงหาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
13 สิงหาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
01 สิงหาคม 2551 เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ+แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
01 สิงหาคม 2551 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
27 มิถุนายน 2551 ประธานกรรมการตรวจสอบลาออก/แต่งตั้งประธานและกรรมการตรวจสอบ
27 มิถุนายน 2551 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
13 พฤษภาคม 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
13 พฤษภาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
13 พฤษภาคม 2551 ขอนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2551 และคำชี้แจงผลการดำเนินงาน
12 พฤษภาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
30 เมษายน 2551 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
28 มีนาคม 2551 แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
28 กุมภาพันธ์ 2551 งบการเงินรายปี 2007
28 กุมภาพันธ์ 2551 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล
28 กุมภาพันธ์ 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
07 ธันวาคม 2550 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2551
03 ธันวาคม 2550 เชิญผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ+เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 พฤศจิกายน 2550 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่3/2550
14 พฤศจิกายน 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3(F45-3)
14 สิงหาคม 2550 ขอแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 สิงหาคม 2550 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2550
14 สิงหาคม 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 สิงหาคม 2550 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
26 กรกฎาคม 2550 ขอแจ้งรายละเอียดการเช่าที่ดินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการที่พบ : 303 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy