GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
16 พฤษภาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
18 เมษายน 2557 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
11 เมษายน 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เมษายน 2557 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
04 มีนาคม 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557 คำชี้แจงผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557 การจ่ายเงินปันผลปี 2556 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
18 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ : GFPT รายงานผลการดำเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์
17 ธันวาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
12 ธันวาคม 2556 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
26 พฤศจิกายน 2556 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557
25 พฤศจิกายน 2556 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกัน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
21 พฤศจิกายน 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2556
13 พฤศจิกายน 2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
12 พฤศจิกายน 2556 คำชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2556
12 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
04 พฤศจิกายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
28 ตุลาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
21 ตุลาคม 2556 ชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
16 ตุลาคม 2556 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
17 กันยายน 2556 หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2557
16 กันยายน 2556 หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระเเละบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2557
14 สิงหาคม 2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2/2556
09 สิงหาคม 2556 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2556
09 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
14 พฤษภาคม 2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 1/2556
14 พฤษภาคม 2556 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1/2556

รายการที่พบ : 315 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy