GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
12 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
23 เมษายน 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 เมษายน 2558 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
06 มีนาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
23 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
23 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
23 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (แก้ไข PDF และ Template)
23 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (แก้ไข PDF#2)
16 ธันวาคม 2557 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
12 ธันวาคม 2557 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
11 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
25 กันยายน 2557 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
08 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 สิงหาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
16 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พฤษภาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
18 เมษายน 2557 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
11 เมษายน 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เมษายน 2557 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
04 มีนาคม 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557 คำชี้แจงผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557 การจ่ายเงินปันผลปี 2556 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
18 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ : GFPT รายงานผลการดำเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์
17 ธันวาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
12 ธันวาคม 2556 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

รายการที่พบ : 303 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy