GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
01 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560 การจ่ายเงินปันผลปี 2559 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 กุมภาพันธ์ 2560 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
29 ธันวาคม 2559 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
08 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
08 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
29 กันยายน 2559 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2560
09 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
09 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
16 พฤษภาคม 2559 การขยายกิจการของบริษัทร่วม
10 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
10 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
22 เมษายน 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 เมษายน 2559 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
01 มีนาคม 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
23 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
23 กุมภาพันธ์ 2559 การจ่ายเงินปันผลปี 2558 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
10 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
25 กันยายน 2558 การเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
24 กันยายน 2558 การเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
24 กันยายน 2558 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
10 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
10 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2(F45-3)
29 กรกฎาคม 2558 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
25 มิถุนายน 2558 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
22 มิถุนายน 2558 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายการที่พบ : 303 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy