GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
08 สิงหาคม 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
17 เมษายน 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เมษายน 2562 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
01 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 กุมภาพันธ์ 2562 การจ่ายเงินปันผลปี 2561 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2562 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
19 ธันวาคม 2561 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
08 พฤศจิกายน 2561 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
08 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
27 กันยายน 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
27 กันยายน 2561 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2562
24 สิงหาคม 2561 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14 สิงหาคม 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย
24 กรกฎาคม 2561 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 ปี
10 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
18 เมษายน 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายการที่พบ : 30 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy