GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
09 พฤศจิกายน 2549 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
09 พฤศจิกายน 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัทย่อย
13 กันยายน 2549 แจ้งข่าวมรณกรรมของประธานกรรมการตรวจสอบ
10 สิงหาคม 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2549 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2549
27 กรกฎาคม 2549 การเช่าอาคารสำนักงานซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
18 พฤษภาคม 2549 วันหยุดเพิ่มประจำปี2549
15 พฤษภาคม 2549 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1/2549
15 พฤษภาคม 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทไตรมาสที่ 1 (F45-3)
18 เมษายน 2549 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
02 มีนาคม 2549 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผล
23 กุมภาพันธ์ 2549 จ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
22 กุมภาพันธ์ 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทประจำปี(F45-3)
22 กุมภาพันธ์ 2549 นำส่งงบการเงินและคำชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2548
26 มกราคม 2549 การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน

รายการที่พบ : 315 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy