GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
26 กรกฎาคม 2550 การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
21 มิถุนายน 2550 ซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
21 มิถุนายน 2550 แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
21 มิถุนายน 2550 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 พฤษภาคม 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2550 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1/2550
27 เมษายน 2550 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
19 เมษายน 2550 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไวด์ของบริษัท
22 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 และจ่ายเงินปันผล
21 กุมภาพันธ์ 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2550 นำส่งงบการเงินและคำชี้แจงผลการดำเนินงานในปี2549
08 กุมภาพันธ์ 2550 วันหยุดเพิ่มประจำปี 2550
25 มกราคม 2550 ขอเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
25 มกราคม 2550 การทำรายงานที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
20 พฤศจิกายน 2549 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2550
13 พฤศจิกายน 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2549 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 3/2549
09 พฤศจิกายน 2549 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
09 พฤศจิกายน 2549 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
09 พฤศจิกายน 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัทย่อย
13 กันยายน 2549 แจ้งข่าวมรณกรรมของประธานกรรมการตรวจสอบ
10 สิงหาคม 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2549 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2549
27 กรกฎาคม 2549 การเช่าอาคารสำนักงานซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
18 พฤษภาคม 2549 วันหยุดเพิ่มประจำปี2549
15 พฤษภาคม 2549 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1/2549
15 พฤษภาคม 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทไตรมาสที่ 1 (F45-3)
18 เมษายน 2549 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
02 มีนาคม 2549 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผล
23 กุมภาพันธ์ 2549 จ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

รายการที่พบ : 303 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy