GFPT Public Company Limited

ห้องข่าว
28 กุมภาพันธ์ 2551 งบการเงินรายปี 2007
28 กุมภาพันธ์ 2551 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล
28 กุมภาพันธ์ 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
07 ธันวาคม 2550 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2551
03 ธันวาคม 2550 เชิญผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ+เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 พฤศจิกายน 2550 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่3/2550
14 พฤศจิกายน 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3(F45-3)
14 สิงหาคม 2550 ขอแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 สิงหาคม 2550 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2550
14 สิงหาคม 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 สิงหาคม 2550 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
26 กรกฎาคม 2550 ขอแจ้งรายละเอียดการเช่าที่ดินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
26 กรกฎาคม 2550 การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
21 มิถุนายน 2550 ซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
21 มิถุนายน 2550 แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
21 มิถุนายน 2550 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 พฤษภาคม 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2550 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1/2550
27 เมษายน 2550 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
19 เมษายน 2550 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไวด์ของบริษัท
22 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 และจ่ายเงินปันผล
21 กุมภาพันธ์ 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2550 นำส่งงบการเงินและคำชี้แจงผลการดำเนินงานในปี2549
08 กุมภาพันธ์ 2550 วันหยุดเพิ่มประจำปี 2550
25 มกราคม 2550 ขอเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
25 มกราคม 2550 การทำรายงานที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
20 พฤศจิกายน 2549 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2550
13 พฤศจิกายน 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2549 คำชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 3/2549
09 พฤศจิกายน 2549 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

รายการที่พบ : 315 รายการ
หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ] ถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy