Good Chicken
Good Food
Good Chicken
Good Food
Good Chicken
Good Food
สารจากประธานกรรมการบริษัท
การขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก้ภายในประเทศและการส่งออกผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่ที่ขยายได้ดีเช่นกัน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกิ้อหนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างน่าพอใจในปี 2561 นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นหลายประการที่ช่วยเสริมต่อความก้าวหน้าของธุรกิจ อาทิ การที่สหภาพยุโรปต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เพื่อทดแทนการนำเข้าจากบราซิลที่มีปัญหา ด้านสุขอนามัย และปัญหาภายในอุตสหกรรมไก่เนื้อของจีนซึ่งนอกจากจะทำให้ความได้เปรียบ ในการแข่งขันของจีนลดลงแล้ว ยังทำให้จีนต้องกลับมานำเข้าเนื้อไก่จากไทยเป็นครั้งแรกในรอบ กว่า 10 ปีอีกด้วย
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ยอดขายรวม
16,647
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,038
ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น
12,726
ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ ปี 2561
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2561
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2561 จำนวน 16,647.02 ล้านบาท ลดลง 281.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ1.66 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ลดลง 250.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากธุรกิจอาหารปลาลดลง นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ลดลง 118.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.30 และรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ลดลง 8.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.12 อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น 96.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 45.33 ธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 18.80 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 31.62 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.25