GFPT Public Company Limited
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ


บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
จากการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทุกคนในองค์กร ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จำนวน 4 ดวง ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งบริษัทฯ สามารถคงรักษาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้Œถือหุ้Œน (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้Œถือหุ้Œนอย่‹างเท่‹าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้Œมีส่วนได้Œเสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้Œอมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy