GFPT Public Company Limited
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปารเมศ เหตระกูล 1 กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค2 กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : (1) เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
(2) เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ : นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายฐิติ วรรณเชษฐ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ * กรรมการกำกับดูแลกิจการ
หมายเหตุ : โดยมี นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1. นายปารเมศ เหตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร
3. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร
4. นางปรานี ภาคสุข กรรมการบริหาร
5. นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร
6. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร
7. นายวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy